MUZYKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU, cz.2
Dodane przez iza_muz1 dnia
 Muzykoterapia zagościła w  przedszkolach stosunkowo niedawno. Nie wiadomo jednak na jaką skalę stosowana jest w Polsce, jaki ma charakter i przez kogo jest prowadzona. Z przeglądu dostępnej literatury wynika, iż niewiele na ten temat przeprowadzono badań, o ile w ogóle miały takie miejsce. W różnych pismach pedagogicznych częściej można spotkać prace teoretyczne lub metodyczne, uwzględniające koncepcje programowe zajęć muzykoterapeutycznych. Jednak w większości publikacji prezentowane są pojedyncze konspekty zajęć muzycznych z el. muzykoterapii. Ich autorami głównie są nauczyciele, muzycy, rzadziej muzykoterapeuci.

O tym, że muzykoterapia jest coraz bardziej popularna w placówkach przedszkolnych można dowiedzieć się z różnych stron internetowych. Trudno jednak na tej podstawie wyciągnąć jakiekolwiek wnioski na temat charakteru i jakości zajęć z muzykoterapii w polskich przedszkolach. Nasuwa się więc konieczność przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań, które uwzględniłyby większość placówek przedszkolnych na terenie całej Polski. Dokonanie tego rodzaju "pomiarów" nie jest możliwe wśród studentów - autorów prac licencjackich, czy magisterskich. Niemniej warto jednak czynić w tym kierunku różne wysiłki, bo i skromne prace z tego zakresu mogą również dostarczyć pewnych informacji na temat jakości świadczonych usług muzykoterapeutycznych przez placówki przedszkolne. Wyniki takich badań szczególnie powinny zainteresować dyrektorów przedszkoli, którzy zatrudniają w swoim ośrodku osoby do prowadzenia muzykoterapii, jak i rodziców, kierujących na muzykoterapię swoje dzieci. Warto jest bowiem mieć świadomość, że muzykoterapia, to nie jest "nienaukowa forma zabawy", dodatek do innych zajęć. Nie jest to również rodzaj ozdobnika/logo dla firmy, która ma przyciągać jak największą liczbę klientów. Nie jest to także źródło rozrywki dla podopiecznego, czy prowadzącego zajęcia, lecz przestrzeń do poważnej i głębokiej pracy pacjenta nad powrotem do zdrowia z pomocą wykwalifikowanego terapeuty. Muzyką można pomagać, ale można także szkodzić, zwłaszcza gdy staje się narzędziem pracy osób bez odpowiednich kwalifikacji.

Niniejszy wpis stanowi streszczenie wyników badań, jakie przeprowadziła moja tegoroczna seminarzystka - pani Maria Stępniewska.

Głównym celem jej pracy było ustalenie, jaki program muzykoterapeutyczny, stosowany jest na terenie jednego z radomskich przedszkoli oraz jakie kompetencje muzykoterapeutyczne posiada prowadzący tam zajęcia.

Autorka cytowanej pracy licencjackiej uwzględniła m.in. następującą problematykę badawczą:

Problem główny:


Problemy szczegółowe:

W pracy wykorzystano metodę monografii pedagogicznej, technikę wywiadu oraz technikę analizy dokumentów. Istotnym źródłem informacji na temat muzykoterapii w badanej placówce były następujące narzędzia "pomiaru": "Kwestionariusz wywiadu z muzykoterapeutą w przedszkolu", dokument oficjalny, stanowiący zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu muzykoterapii.

Ponieważ badania miały charakter anonimowy, w niniejszym opracowaniu nie zostanie podana nazwa placówki, ani nazwisko osoby prowadzącej muzykoterapię w przedszkolu. Przedstawię jedynie ogólne informacje na jej temat, ponieważ pozwoli to lepiej zrozumieć wnioski końcowe w pracy.

Wspomniane przedszkole radomskie, jest placówką wychowawczo - dydaktyczną i terapeutyczną, przeznaczoną dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym. Oprócz dzieci zdrowych, do przedszkola przyjmowane są dzieci z następującym rozpoznaniem: mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, zespół wad wrodzonych, rozszczep kręgosłupa, dzieci upośledzone w stopniu lekkim.

W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, przedszkole stosuje program innowacyjny pt. "Wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolnej grupie integracyjnej". Do głównych jego założeń należą: dostosowanie treści i form pracy wychowawczo - dydaktycznej do potrzeb grupy integracyjnej, tworzenie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych, stosowanie metod pedagogiki specjalnej w procesie rewalidacyjno - wychowawczym. Oprócz zajęć ogólnych z zakresu edukacji i wychowania przedszkolnego, prowadzone są takie zajęcia, jak: gimnastyka korekcyjna, muzykoterapia, rytmika, nauka tańca, język angielski, logorytmika.

Po przeprowadzeniu badań na terenie niniejszej placówki, autorka pracy stwierdziła, że jakość prowadzonej tam muzykoterapii jest niezadowalająca, zajęcia nie powinny nosić nazwy "muzykoterapia" ,a osoba podająca się za muzykoterapeutę nie powinna określać się takim mianem.

Poniżej podaję szczegółowe wnioski końcowe:
Po zapoznaniu się z informacjami, otrzymanymi na podstawie kwestionariusza wywiadu, nasunęły się następujące refleksje:
Czytaj także >>