STRONA GWNA O MNIE GABINET PSYCHOTERAPII GABINET MUZYKOTERAPII AKTUALNOCI KONTAKT 01/18/2020
Nawigacja
MOJE PUBLIKACJE
ARTYKUY
Udzia w konferencjach
Seminarium
FORUM
Linki
GALERIA
Kategorie Newsw
Download
Kontakt
Szukaj
INFORMACJE

DOSTPNE PO ZALOGOWANIU
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuy
SOWNICZEK PSYCHOANA...
PROJEKT USTAWY O ZAW...
SUCH MUZYCZNY A S...
MUZYKOTERAPIA W PRZE...
MUZYKOTERAPIA W PRZE...
Na Forum
Najnowsze Tematy
удобрения ...
каких удоб...
удобрение ...
состав кри...
нутривант ...
Najciekawsze Tematy
WARSZTATY Z MUZYK... [1]
удобрени... [0]
каких удо... [0]
удобрени... [0]
состав кр... [0]
Online
Goci Online: 1
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanych uytkownikw: 89
Nieaktywowany Uytkownik: 1151
Najnowszy Uytkownik: acuyozef
.
Site Meter
MUZYKOTERAPIA W SCHIZOFRENII
Muzykoterapia
 Muzykoterapia pomaga zniwelowa charakterystyczne dla schizofrenii objawy depresji, lku i emocjonalnego wycofania. W przeprowadzonym w 4 szpitalach maym badaniu naukowcy z Londyskiego College'u odkryli, e zachcanie pacjentw do wyraania samych siebie przez muzyk agodzio ich symptomy chorobowe.

Wiedzielimy ju od jakiego czasu, e leczenie psychologiczne moe pomc osobom ze schizofreni, ale wczeniej wyprbowywano je tylko w okresach remisji. Nasze studium wykazao, e muzykoterapia stanowi skuteczn metod pracy take podczas nawrotw — powiedzia dr Mike Crawford, autor tekstu opublikowanego na amach British Journal of Psychiatry.

Farmakoterapia schizofrenii koncentruje si na eliminowaniu objaww, ale leki mog wywoywa skutki uboczne, takie jak tycie, zwikszone ryzyko cukrzycy i dysfunkcji seksualnych.

Pacjenci w omawianym studium byli leczeni standardowo albo do tego standardu dodawano jeszcze muzykoterapi, skadajc si z 12 sesji. Zachcano ich do wyraania siebie przy uyciu rnych instrumentw.

Okazao si, e wiksz popraw odnotowano w grupie biorcej udzia w muzykoterapii (chocia badaczom nie udao si cakowicie wyeliminowa lub kontrolowa innych czynnikw, np. nasilenia choroby, a cae zagadnienie wymaga dalszych testw na wikszej prbie).

Autor: Anna Boska
rdo: Kopalniawiedzy.pl


KOMENTARZ


Informacja o korzystnym wpywie muzykoterapii na pacjentw schizofrenicznych nie jest czym nowym dla muzykoterapeutw. Muzykoterapia na oddziaach psychiatrycznych od wielu lat stosowana jest w niektrych orodkach medycznych w Polsce, zwaszcza we Wrocawiu i Warszawie. Najczciej ordynowana jest w drugim okresie leczenia, tj. po wyrwnaniu stanu psychicznego pacjenta za pomoc rodkw farmakologicznych; mwic najprociej, stosowana w okresie, gdy dochodzi do wzgldnego przywrcenia rwnowagi pomidzy procesami pobudzenia i hamowania.

Z kolei z doniesie angielskich badaczy i klinicystw wynika, e terapi dwikiem mona stosowa rwnie w stanach psychotycznych; terapia polega nie tyle na suchaniu ustrukturyzowanych utworw muzycznych ( np. Bacha, Vivaldiego, Haydna, Haendla, czy Mozarta), co na aktywnym kontakcie z muzyk - z uyciem instrumentw muzycznych.

Odwoujc si do dotychczasowych dowiadcze i naukowych doniesie polskich muzykoterapeutw - klinicystw (zwaszcza wrocawskich i warszawskich), ktrzy od przeszo 30 lat badaj skuteczno muzykoterapii w leczeniu nerwic i psychoz, efekty angielskich terapeutw mona wytumaczy w nastpujcy sposb:
  • gra na instrumentach muzycznych moe wpwya regulujco na procesy pobudzenia i hamowania; efektywno tej formy aktywnoci muzycznej moe by zbliona do dziaania ordynowanych przez lekarzy rodkw farmakologicznych - gra na instrumentach pozwala uwolni nadmiar napi wewntrznych (dziaanie katarktyczne w rozumieniu orfickim), co w efekcie przynosi uspokojenie; z kolei wykonywanie ustrukturyzowanych tematw rytmicznych wpywa m..in. porzdkujco na czynnoci bioelektryczne mzgu,
  • gona gra na instrumentach zapobiega destrukcyjnemu i autodestrukcyjnemu rozadowywaniu agresji; muzykoterapia pozwala na tzw. pozytywne przemieszczenie impulsw agresywnych (w momencie, gdy chory odczuwa potrzeb niszczenia znajdujcych si w pobliu przedmiotw, bd zaczyna przeklina, mona mu zaproponowa inn, bardziej konstruktywn form ekspresji, np. podsun duych rozmiarw bben, na ktrym moe rozadowa nadmierny stan pobudzenia),
  • za pomoc instrumentw atwiej jest wyrazi emocje, ni przy uyciu sowa; wykonanie prostych czynnoci motorycznych nie wymaga takiego wysiku umysowego, jak dokonywanie zoonych operacji intelektualnych, niezbdnych do werbalizacji procesw intrapsychicznych; jest to szczeglnie istotne w okresie, gdy pacjent znajduje si w stanie psychozy, a jego funkcje poznawcze powanie s zaburzone,
  • aktywizacja funkcji manualnych pobudza orodki ekspresji werbalnej; naley tu m.in. wspomnie o anatomicznych powizaniach pomidzy orodkami mowy a orodkami odpowiadajcymi za czynnoci manualne; te wzajemne zalenoci mona zaobserwowa szczeglnie w tak skrajnych przypadkach, jakim jest np. 4 - koczynowe poraenie mzgowe dziecice, z przewag spastycznoci w obrbie koczyn grnych; u osb tych mowa jest znacznie bardziej zredukowana, ni u dzieci z przewag spastycznoci w obrbie koczyn dolnych; takie korelacje (aktywno manualna - aktywno werbalna) wykazaa ju dawno rwnie psychologia rozwojowa, opisujc rozwj funkcji manualnych i mowy u dziecka zdrowego; zakadajc, e podobne sprzenia neurofizjologiczne wystpuj u osb schizofrenicznych, poprzez gr na instrumentach, mona porednio stymulowa orodki mowy [inne przykady podaam w artykule, dot. stymulacji funkcji suchu fonematycznego],
  • gra coraz bardziej uporzdkowanych tematw rytmicznych, ze zrnicowaniem agogicznym i dynamicznym, wpywa korzystnie na usprawnienie poziomu koncentracji uwagi pacjenta; lepsza koncentracja na zjawiskach metro - rytmicznych, z czasem pozwala lepiej skupi uwag na bardziej zoonych pod wzgldem akustycznym i semantycznym komunikatach sownych; to z kolei prowadzi do wzmocnienia mechanizmw kontroli i samokrytycyzmu nad wasnym zachowaniem,
  • ze wzgldu na swj uniwersalny kod jzykowy, komunikat dwikowy moe by zrozumiay dla kadego zdrowego odbiorcy; std "muzyczne wypowiedzi" chorego na temat jego emocjonalnych przey s bardziej czytelne dla otoczenia, ni jego ekspresja werbalna; gdy improwizujcy pacjent spotka si z rezonansem i zrozumieniem ze strony suchacza, czuje si mniej wyalienowanym, zmniejsza si te jego lk przed odrzuceniem i potrzeba autystycznego wycofania,
  • komunikat dwikowy moe wydawa si dla chorego mniej zagraajcy, ni komunikat werbalny; pacjent w mniejszym stopniu obawia si wyraa swoje agresywne uczucia muzycznie, ni za pomoc sowa; moe mie wiksz pewno, e nie spotka si z odwetem, czy kar ze strony otoczenia za ujawnienie agresywnych i destrukcyjnych impulsw;
  • instrument muzyczny moe by traktowany jako tzw. obiekt przejciowy w komunikacji interpersonalnej - pacjent komunikuje emocje najpierw za pomoc symboli akustycznych, a gdy poczuje si bezpieczniej w relacji z terapeut, czy grup, prbuje wyraa siebie za pomoc sowa; komunikacja pomidzy muzycznym "ja" - pacjentem a zewntrznym obiektem muzycznym (osobami, ktre uczestnicz w muzycznym dialogu), jest swoistym pomostem pomidzy rzeczywistoci wewntrzn pacjenta a rzeczywistoci zewntrzn - wiatem ludzi zdrowych; instrument to swoiste spoiwo, ktre pozwala stopniowo przechodzi z pierwotnych i prymitywnych form ekspresji do bardziej zoonych i wyszego rzdu, opartych na zasadzie rzeczywistoci;
  • uczc si rnicowa emocje muzyczne, pacjent stopniowo zaczyna rnicowa emocje wasne i cudze (tu mog by pomocne rnego rodzaju wiczenia muzyczne na zadany temat, np.: "Zagraj zo", czy "Zagraj smutek"); najpierw "wypowiada" je za pomoc dwiku, nastpnie za pomoc sowa; prbuje rozpoznawa je take u innych pacjentw;
  • prowadzc rnego rodzaju dialogi muzyczne - na pocztku w diadzie, a nastpnie w triadzie (np. z grup), pacjent uczy si podtrzymywa relacje z drugim czowiekiem; zmniejsza si take jego lk spoeczny, czy lki przeladowcze (paranoidalne).

Niestety, nie wszyscy psychiatrzy podchodz pozytywnie do terapii muzyk Cz z nich albo nie wierzy w skuteczno tej metody "leczenia", albo wrcz si jej obawia. Jednak jak wynika z moich obserwacji, wikszo przytaczanych przez nich kontrargumentw, nosi bardziej znamiona intelektualizacji ,racjonalizacji, czy po prostu zwykych spekulacji, ni opiera si na kazuistyce, czy naukowych faktach.Cz z nich nie orientuje si rwnie w programie ksztacenia studiw muzykoterapeutycznych, a kompetencje muzykoterapeutw ocenia wycznie poprzez pryzmat wasnych umiejtnoci.

Co ciekawe, wikszo z nich szczeglnie nieufnie podchodzi do aktywnych form muzykoterapii, opartych na improwizacji instrumentalnej. Prezentuj cakowicie biegunowo odmienne postawy do tych, ktre mona zaobserwowa wrd angielskich uczonych i polskich psychiatrw- terapeutw - ze wspomnianych przeze mnie wczeniej warszawskich i wrocawskich orodkw.

Pewna grupa psychiatrw wyraa obaw, e dwiki instrumentw perkusyjnych (zwaszcza marakasw, czy bbnw) mog pacjenta zdekompensowa i wywoa nawrt uroje /halucynacji, np. suchowych. Z tymi obawami nie mog si zgodzi, gdy przecz temu wieloletnie dowiadczenia muzykoterapeutw - praktykw.

Po pierwsze - choroba nie tkwi na zewntrz pacjenta, tylko w nim samym; to nie dwik moe by rdem uroje, tylko procesy, jakie zachodz w mzgu pacjenta; poza tym czynnikiem wydobywajcym rozwijajce si od duszego czasu stany psychotyczne rwnie dobrze moe sta si kady innym bodziec, np. wizualny - plama atramentowa, czy mina lekarza; czy w takiej sytuacji psycholog, czy lekarz bdzie rezygnowa z badania pacjenta?

Po drugie - na zajciach muzykoterapeutycznych, prowadzonych przez specjalist, nie istnieje co takiego, jak chaos dwikowy; nawet jeli w grupie przewaaj pacjenci improwizujcy na "szumicych" marakasach, to nie moe by mowy o bezksztatnej plamie dwikowej, gdy wszystko odbywa si pod kontrol terapeuty - terapeuta czuwa nad tym, aby rytm muzyczny, posiada swoj struktur; zatem to nie chaos panuje na zajciach, lecz raczej chaos u odbiorcy - np. u lekarza, czy innego terapeuty - ktry z braku kompetencji muzycznych, nie potrafi rnicowa suchem i uwag struktury dwikowej; na zajciach muzykoterapeutycznych obowizuje zasada: od chaosu - do struktury, od dezintegracji - do integracji; terapeuta jest od tego, by nada porzdek muzycznej improwizacji pacjenta, czyli zintegrowa pofragmentaryzowane komunikaty muzyczne.

Po trzecie - gone dwiki wydobywane na instrumentach, takich jak bbny, nie zagraaj wzrostem agresji pacjentw, gdy prg pobudzenia osb psychotycznych, przyjmujcych due dawki lekw psychotropowych, jest znacznie wyszy, ni u osb zdrowych, czy neurotycznych; pacjenci schizofreniczni potrzebuj znacznie wikszej i silniejszej stymulacji, eby cokolwiek poczu, ni osoby wysoko reaktywne; zatem lki personelu medycznego, e muzykoterapia na instrumentach moe tylko pogbi nadmierny poziom pobudzenia chorego s nadmiarowe i wynikaj raczej z ich podwyszonej reaktywnoci na dwik, ni samego pacjenta (o odmiennej reaktywnoci na muzyk personelu medycznego i pacjentw schizofrenicznych obszernie pisaa dr Elbieta Galiska w jednym ze swoich artykuw ).
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Ostatnie aktywne Tematy
Wtek Odpowiedzi Ostatni Post
удобрения фото 0 agrohimbim 27-12-2019 20:26
каких удобрени... 0 agrohimbim 26-12-2019 02:49
удобрение плод... 0 agrohimbim 08-12-2019 07:09
состав кристал... 0 agrohimbim 04-12-2019 01:30
нутривант плюс 0 agrohimbim 03-12-2019 03:19
поставка удобр... 0 agrohimbim 19-11-2019 03:45
удобрение почв... 0 agrohimbim 18-11-2019 17:03
минеральные уд... 0 agrohimbim 18-11-2019 07:37
калийные удобр... 0 agrohimbim 17-11-2019 20:59
аммофос состав 0 agrohimbim 13-11-2019 03:36
кислая почва у... 0 agrohimbim 12-11-2019 15:12
урожай удобрен... 0 agrohimbim 12-11-2019 03:26
аммофос как уд... 0 agrohimbim 11-11-2019 16:06
какие удобрени... 0 agrohimbim 11-11-2019 07:16
селитра 0 agrohimbim 07-11-2019 02:46
жидкое удобрен... 0 agrohimbim 06-11-2019 15:12
удобрения внос... 0 agrohimbim 07-10-2019 23:41
удобрения для ... 0 agrohimbim 27-09-2019 04:14
удобрения на з... 0 agrohimbim 21-09-2019 03:59
подкормка азот... 0 agrohimbim 18-09-2019 22:21
. . .
Polecam
CENTRUM PSYCHOLOGII WSPӣCZESNEJ W KIELCACH
Link
Muzykoterapia
GABINET MUZYKOTERAPII W KIELCACH
Link
WARSZTATY
AKTUALNOCI!
MUZYCZNE
WARSZTATY KREATYWNOCI
I
WSPIERANIA ROZWOJU OSOBISTEGO
Link
WARTO ZAJRZE
Zegar

Za : Wasne Darmowe Forum | Wasn Stron Internetow | Zgo naduycie